Prognoza gospodarcza UE z lata 2022 r Komisja Europejska

mayo 31st, 2023 Posted by Forex Trading No Comment yet

Największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,64 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,55 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,23 pkt proc.) i energia (-0,04 pkt proc.)” – czytamy w komunikacie. W Polsce stopy procentowe – po zaskakującym przedwyborczym cięciu łącznie o 1 pkt proc. Podczas konferencji prasowej, która Błąd handlowy: Dlaczego większość przedsiębiorców może zrobić odbyła się tydzień temu (dzień po majowym posiedzeniu RPP), prezes Adam Glapiński zasygnalizował, że stopy procentowe pozostaną bez zmian przynajmniej do końca roku, a dyskusja o obniżkach może się zacząć na początku 2025 r. Co więcej, jego zdaniem nawet jeżeli ta dyskusja się rozpocznie, niekoniecznie od razu może powstać wystarczająca większość aby obniżyć stopy.

  1. Większość konsumentów ze strefy euro było zadowolonych z dostępu do gotówki.
  2. W porównaniu z projekcjami z marca 2022, na lata 2022 i 2023 została zrewidowana mocno w dół, co odzwierciedla wyższe oszczędności zapobiegawcze, wyższą inflację i nasilenie się ograniczeń w podaży pewnych towarów konsumpcyjnych.
  3. Zatory podażowe, które wystąpiły w przeszłości, oraz popyt odroczony z powodu pandemii koronawirusa wraz z wysokimi kosztami produkcji związanymi z rosnącymi cenami energii zwiększyły presje cenowe w wielu sektorach gospodarki.
  4. Średnia stopa inflacji HICP według projekcji w 2022 wyniesie 8,4%, a następnie obniży się do 6,3% w 2023, 3,4% w 2024 i 2,3% w 2025.

2 Środki polityki makroostrożnościowej mają zbudować odporność sektora finansowego na narosłe zagrożenia

Przeprowadzał dodatkowe spotkania z ECON w ramach prowadzonych prac dotyczących cyfrowego euro. Na poziomie międzynarodowym EBC konstruktywnie angażował się w dialog z ministerstwami finansów i bankami centralnymi państw grupy G20. Prowadził również istotne dla banków centralnych dyskusje w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW), koncentrując się w szczególności na strategiach działania mających na celu złagodzenie konsekwencji wojny Rosji na Ukrainie dla członków MFW. Doroczny warsztat zespołu badawczego 1 odbył się w Paryżu 10 i 11 października 2022 roku. Został on zorganizowany przez Banque de France, a koncentrował się na inflacji, stopach procentowych oraz interakcji polityki pieniężnej i fiskalnej.

Inflacja wystrzeliła w górę. GUS podał, które ceny na to wpłynęły

Zdecydowana większość konsumentów (90%) uznała, że dotarcie do bankomatu lub banku jest łatwe lub dość łatwe. Liczba zgłoszonych rachunków klientów obsługiwanych w ramach ERMS na koniec roku 2022 wyniosła 270, w porównaniu z 265 na koniec roku 2021. Zagregowane zasoby ogółem (obejmujące aktywa pieniężne i papiery wartościowe) zarządzane w ramach ERMS zmniejszyły się w roku 2022 o ok. 6% w stosunku do wartości z roku 2021. EBC nadal był odpowiedzialny za zarządzanie różnymi operacjami finansowymi w imieniu Unii Europejskiej i pełnił rolę koordynującą usługi świadczone w ramach Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami. W celu zweryfikowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego TARGET2, w 2022 przeprowadzono test systemu TIBER-EU[43]. Testy TIBER-EU symulują taktykę, techniki i procedury napastników przeprowadzających ataki cybernetyczne w warunkach rzeczywistych, w oparciu o informacje o zagrożeniach opracowane na zamówienie.

Tym razem franki tak bardzo nie zaszkodziły. Rekordowy zysk czołowego banku

W odniesieniu do zmian kluczowych stóp procentowych EBC, zmiany te były zasadniczo zgodne z poprzednimi okresami zacieśniania polityki pieniężnej, a różnice w oprocentowaniu kredytów w poszczególnych krajach były nadal ograniczone. Sugeruje to, że zmiany w polityce pieniężnej EBC były płynnie przenoszone na cały obszar strefy euro. Ta niczym nieuzasadniona wojna miała znaczny wpływ na aktywność gospodarczą i inflację w roku 2022, także w strefie euro. Wzrosły bowiem koszty energii i surowców, pojawiły się zakłócenia w handlu międzynarodowym; pogorszyły się również nastroje.

2 Wzrost gospodarczy w strefie euro osłabł znacząco w 2022

Obejmowało to ograniczenie słabości strukturalnych wynikających z niebankowego pośrednictwa finansowego oraz postępy we wdrażaniu ram regulacyjnych na poziomie międzynarodowym i na poziomie jurysdykcji w celu ograniczenia ryzyka związanego z ekosystemami kryptoaktywów. EBC wsparł również grupę G20 w opracowaniu zasad ramowych mających na celu zapewnienie sprawiedliwych i przystępnych transformacji klimatycznych oraz przyspieszenie przepływu zrównoważonych inwestycji. W odniesieniu do krajów podatnych na zagrożenia EBC nadal wspierał przewidywalne, terminowe i skoordynowane wdrożenie wspólnych ram obsługi długu (Common Framework for Debt Treatments), jak również środki zwiększające przejrzystość zadłużenia.

Przeprowadzenie takich testów przyczynia się do głębszego zrozumienia zdolności TARGET2 do wytrzymania cyberataków. Niektóre zasady i uprawnienia w zakresie nadzoru nie są jeszcze zharmonizowane w skali Unii Europejskiej. W pakiecie bankowym zaproponowano dalszą harmonizację tak, aby zasady i uprawnienia mogły być stosowane konsekwentnie wobec banków niezależnie od kraju, w którym mają one swoją siedzibę. Komisja Europejska opublikowała 27 października 2021 projekty wdrożenia reform Bazylea III w Unii Europejskiej. W roku 2022 Bank opublikował opinie na temat projektów nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) i dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD)[31]. Przy kilku okazjach przedstawił również swoje poglądy na temat pakietu bankowego[32].

Podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad cyfrowym zbiorem przepisów o euro, w związku z czym zatrudniono menedżera zbioru przepisów i wystosowano zaproszenie do wyrażenia zainteresowania udziałem w jego redagowaniu. Prace nad samym zbiorem zasad rozpoczęły się w pierwszym kwartale roku 2023. W ramach kontynuowanych wysiłków na rzecz większej przejrzystości i odpowiedzialności 28 września 2022 EBC rozpoczął społeczne konsultacje na temat projektu przewodnika w sprawie procedur związanych ze znacznymi pakietami akcji. Po zakończeniu 30 sierpnia 2021 społecznych konsultacji EBC wyjaśnił również strategie służące wykonywaniu opcji i swobód uznania podczas nadzorowania banków.

W poniższej tabeli przedstawiono w ujęciu średnim skutki dla dynamiki PKB i inflacji uzyskane w tych modelach. Wyniki pokazują, że największe odchylenia w górę od bazowych projekcji inflacji HICP otrzymano w przypadku 75. Percentyla dla późniejszych lat horyzontu projekcji oraz w przypadku niezmienionych cen ropy i gazu dla roku 2024. W przypadku założeń niezmienionych cen oraz ścieżki wyprowadzonej z 75. Percentylu rozkładu gęstości cen wynikającego z notowań opcji inflacja HICP w 2024 spada do 1,4%. Zmiana dynamiki realnego PKB w przypadku niezmienionych cen i ścieżki wyprowadzonej z 75.

Założenia techniczne dotyczące cen ropy zrewidowano w dół z uwagi na osłabienie popytu pomimo ograniczenia dostaw przez kraje OPEC+. Spowolnienie gospodarcze na świecie i lockdowny w Chinach nadal odbijały się na cenach ropy pod wpływem niższego popytu na ten surowiec. Od czasu projekcji z września 2022 Międzynarodowa Agencja Energetyczna zrewidowała swoje prognozy światowego popytu na ropę na 2023 w dół o 0,4%.

Zespół badawczy 2 zorganizował swój doroczny warsztat pod egidą banku centralnego Grecji 29 i 30 września 2022 roku. Uczestnicy warsztatu rozpatrywali konsekwencje sankcji gospodarczych, zwłaszcza ich wpływu na handel międzynarodowy, zatrudnienie i produkcję. Omówili również interakcję między polityką pieniężną i fiskalną a także model instytucji UE w świetle zagrożenia dezintegracją. Doroczny warsztat zespołu badawczego 3, którego gospodarzem był Banco de Portugal, odbył się w Lizbonie 20 i 21 października 2022 roku. Obejmował on tematy od regulacji i nadzoru bankowego po rynki mieszkaniowe i waluty cyfrowe banków centralnych. Dnia 5 i 6 września 2022 roku zespół badawczy 4 zorganizował swój pierwszy doroczny warsztat w formule online, a jego gospodarzem był Deutsche Bundesbank.

Teraz inwestorzy skłaniają się ku rozpoczęciu luzowania polityki pieniężnej przez Fed od września (choć ostatnio wróciły niewielkie nadzieje na pierwsze cięcia w lipcu). Do końca tego roku wyceniane są dwie obniżki po 25 punktów bazowych każda. W marcu, co jest dobrą wiadomością, zważywszy na obawy o uporczywość inflacji w tym zakresie. Żywność, alkohol i tytoń podrożały rok do roku o 2,8 proc., czyli dynamika była nieco szybsza niż w marcu (2,6 proc.). Projekcje ekspertów Eurosystemu z grudnia 2022 dotyczące zarówno dynamiki PKB, jak i inflacji w całym horyzoncie czasowym znajdują się bliżej górnej granicy lub powyżej innych prognoz. Projekcje ekspertów Eurosystemu dotyczące wzrostu gospodarczego na 2022 są nieco wyższe od pozostałych prognoz (prawdopodobnie z powodu uwzględnienia najnowszych rewizji w górę danych za pierwsze trzy kwartały roku), na lata 2023 i 2025 mieszczą się w ich przedziałach, natomiast na 2024 są najwyższe.

W ujęciu łącznym realny PKB ma się skurczyć o 0,2% w czwartym kwartale 2022 i o 0,1% w pierwszym kwartale 2023 (w porównaniu z projekcjami z września 2022 dynamikę PKB w obu kwartałach zrewidowano w dół o 0,1 pkt proc.). W scenariuszu pesymistycznym nie uwzględniono szeregu czynników, które także mogą wpływać na skalę i trwałość oddziaływania. W szczególności scenariusz pesymistyczny opracowano z zastosowaniem takich samych założeń dotyczących polityki fiskalnej i pieniężnej jak w scenariuszu bazowym z czerwca 2022. Jeśli zdarzenia uwzględnione w scenariuszu się zmaterializują, rządy mogą podjąć dodatkowe działania w celu złagodzenia wpływu większych podwyżek cen energii na konsumentów i przedsiębiorstwa oraz możliwa jest reakcja ze strony polityki pieniężnej.

Ponadto, biorąc pod uwagę ograniczoną skalę jej zmian cyklicznych, nie zwiększała ona w poważniejszym stopniu wahań inflacji całkowitej, które odzwierciedlały przede wszystkim zmiany przeciętnej skali zmian cen. W szczególności zagregowane wstrząsy miały wpływ na inflację raczej poprzez zmiany Blockchain.com zapowiada Crypto-Gold inicjatywa względnego udziału firm podwyższających lub obniżających ceny niż skali zmian cen. Jednak to „linearne” zachowanie zagregowanej inflacji mogło ulec zmianie w wypadku wstrząsów silniejszych niż znane z doświadczenia historycznego ze względu na nieliniowości w decyzjach na poziomie firm.

Rada podjęła tę decyzję, ponieważ inflacja pozostawała na stanowczo zbyt wysokim poziomie, a napływające dane wskazywały, że będzie się ona utrzymywać powyżej celu przez dłuższy czas. Gwałtownie rosnące ceny energii i żywności, presja popytowa w części sektorów, wynikająca z ponownego otwarcia gospodarki oraz zatory w zaopatrzeniu nadal podwyższały inflację, która w sierpniu wzrosła do 9.1%. Podobnie jak w poprzednich miesiącach presja cenowa nadal się umacniała i rozszerzała na kolejne sektory. We wrześniu ekonomiści EBC podnieśli 7 Dow akcji które miliarderzy kochają znacznie prognozy inflacyjne w stosunku do projekcji czerwcowych, przewidując spadek inflacji HICP w horyzoncie projekcji, ale też dalsze jej utrzymywanie się powyżej celu 2% w ostatnim roku projekcji. Ponadto napływające dane wskazywały na znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro, a w dalszej części roku i w pierwszym kwartale roku 2023 oczekiwano stagnacji w gospodarce. Bardzo wysokie ceny energii nadal ograniczały siłę nabywczą dochodów ludności, a zatory w dostawach nadal krępowały aktywność gospodarczą.

The comments are closed.

Herramientas de accesibilidad